top of page
Workers Wearing Helmets and Jackets

האחריות הניהולית שלך

אחריות של בעלי תפקיד בתחום הבטיחות - האחריות הניהולית שלך!

החובות בדבר היערכות מפעל לטיפול בנושאי בטיחות העובדים בו, המופנות כלפי המעביד והעובד מופיעות בעיקר בשלושה חוקים: 

  • פקודת הבטיחות בעבודה 1970, חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954

  • פקודת התאונות ומחלות משלוח-יד 1945

​החקיקה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית מטילה בראש ובראשונה:

אחריות על המעסיק לדאוג לקיומה של סביבת עבודה בטוחה עבור העובד

הרציונאל הוא בכך שהמעסיק מכיר את המפעל ואת התהליכים המתרחשים בו בכל עת ועת באופן הטוב ביותר והוא בעל האמצעים לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים, ובכלל זה: 

  • ביצוע בדיקות סביבתיות תקופתיות,

  • בדיקות רפואיות תקופתיות,

  • אספקת ציוד מגן המתאים לסוג ועמדת העבודה בה מוצב העובד,

  • הדרכת העובדים ביחס לטיב עבודתם

  • ולדרכים והאמצעים להימנעות מסכנה הכרוכה לעיתים בעבודה

ובאופן כללי הקפדה על קיומה של סביבת עבודה בטוחה ובטיחותית עבור העובד ולהסתייע בגופי בדיקה חיצוניים בעלי מומחיות מיוחדת לנושאים המחייבים התמחות מקצועית ייחודית.  

המשמעות החוקית והאחריות של בעלי תפקידים בתחום הבטיחות בארגון:

האחריות של תופש המפעל

באופן כללי, האחריות לקיום חוקי ותקנות הבטיחות והבריאות מוטלת על תופש המפעל או על בעל המפעל. 

משמעות המונח "תופש המפעל" רחבה, כאשר הכוונה היא לאדם שמנהל את המפעל בפועל - גם אם אין הוא הבעלים שלו.

 

אחריות מנהלים בחברה או בשותפות

במקרה של חברה או שותפות, אפשר לראות כאחראי לעבירת בטיחות כל אחד מהמנהלים, השותפים או הפקידים האחראים בחברה. פסקי דין שונים קבעו כי אחריות כנ"ל לא חלה על מנהל או פקיד אחראי שאינם מעורים כלל בתהליכי העבודה, ושתפקידם פורמלי בלבד.

 

אחריות קבלן ושוכר מכונה  

קבלן הבונה מבנה או מתקן במפעל נחשב כתופש המקום שנמסר לו, והוא הדין גם לגבי בעלים או שוכר של מכונה שאיננו בעל המפעל. הכוונה במקרים כאלו היא להדגיש כי האחריות עשויה לחול על המעביד הישיר של העובדים שנפגעו גם אם אין הוא תופש המפעל/ בעליו.

 

אחריות מנהל עבודה בבניה

בכל עבודת בניה, על מזמין העבודה (או הקבלן הראשי האחראי לעבודת הבניה) למנות מנהל עבודה שהינו האחראי העיקרי על הבטיחות בעבודת הבניה. כל אימת שקבלן בונה בתחום המפעל, ויש לעובדי המפעל גישה לאתר הבניה, האחראי על הבטיחות הינו מנהל המפעל.

 

אחריות של חברת בניה

חברת בניה איננה משתחררת מחבותה בנושאי בטיחות כאשר היא ממנה מנהל עבודה. חברת בניה הבונה באמצעות קבלני משנה אמורה לתאם בין כל העובדים ומוטלת עליה חובת "פיקוח עליון" (לפי פסקי דין שונים).

​​

חוק ארגון הפיקוח על העבודה מחייב:

הקמתה של ועדת בטיחות + מינוי נאמני בטיחות והעסקת ממונה על הבטיחות בארגונים 

*ארגון המעסיק יותר מ-25 עובדים חייבים למנות ועדת בטיחות. 

*מעל 50 עובדים נדרש גם ממונה על הבטיחות.

מצורף קישור לאתר משרד הכלכלה ובו הפירוט המלא

bottom of page