Workers Wearing Helmets and Jackets

האחריות הניהולית שלך

אחריות של בעלי תפקיד בתחום הבטיחות - האחריות הניהולית שלך!

החובות בדבר היערכות מפעל לטיפול בנושאי בטיחות העובדים בו, המופנות כלפי המעביד והעובד מופיעות בעיקר בשלושה חוקים: 

  • פקודת הבטיחות בעבודה 1970, חוק ארגון הפיקוח על העבודה 1954

  • פקודת התאונות ומחלות משלוח-יד 1945

​החקיקה בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית מטילה בראש ובראשונה:

אחריות על המעסיק לדאוג לקיומה של סביבת עבודה בטוחה עבור העובד

הרציונאל הוא בכך שהמעסיק מכיר את המפעל ואת התהליכים המתרחשים בו בכל עת ועת באופן הטוב ביותר והוא בעל האמצעים לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים, ובכלל זה: 

  • ביצוע בדיקות סביבתיות תקופתיות,

  • בדיקות רפואיות תקופתיות,

  • אספקת ציוד מגן המתאים לסוג ועמדת העבודה בה מוצב העובד,

  • הדרכת העובדים ביחס לטיב עבודתם

  • ולדרכים והאמצעים להימנעות מסכנה הכרוכה לעיתים בעבודה

ובאופן כללי הקפדה על קיומה של סביבת עבודה בטוחה ובטיחותית עבור העובד ולהסתייע בגופי בדיקה חיצוניים בעלי מומחיות מיוחדת לנושאים המחייבים התמחות מקצועית ייחודית.  

המשמעות החוקית והאחריות של בעלי תפקידים בתחום הבטיחות בארגון:

האחריות של תופש המפעל<