top of page
ממונה בטיחות בטיחות בעבודה בטיחות בעבודה בטיחות במקום העבודה סקר סיכונים לדוגמא דרוש ממונה בטיחות בטיחות באתרי בנייה ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בטיחות בעבודה בטיחות בעבודה בטיחות במקום העבודה סקר סיכונים לדוגמא דרוש ממונה בטיחות בטיחות באתרי בנייה ממונה בטיחות, ליווי וייעוץ לועדת בטיחות, ביצוע סקרי סיכונים, כתיבת תוכנית בטיחות שנתית, הכנת הארגון לחירום, כתיבת נהלי בטיחות

ממונה בטיחות ארגוני

ממונה בטיחות בעבודה – תפקיד ואחריות, ממונה בטיחות ארגוני, ממונה בטיחות לחברות, שירותי ממונה בטיחות 

חובת הפעלת מערך בטיחות בארגון

בישראל  חקיקה ותקינה על החובה להקים ולתפעל מערך בטיחות ובריאות במקומות העבודה.

בחברתנו תקבלו מידע מלא, לעמידה בכל דרישות החוק  - בהתאם לפעילות הארגונית. קשירת קשר עסקי עימנו אינה רק מביאה למילוי ההוראות, פעילותנו ממנפת אספקטים רבים מעבר לכך בפעילות החברה.

הכנת הארגון לחירום

כתיבת נהלי בטיחות

ביצוע סקרי סיכונים

תחקור תאונות עבודה

ליווי וייעוץ לועדת בטיחות

כתיבת תוכנית בטיחות שנתית

בחינת תהליכי עבודה 

 פירוט התפקידים שעליהם אמון ממונה בטיחות ארגוני 

הדרכת בטיחות שנתית ע"פ חוק

הדרכת עובדים בבטיחות הינן חובה לביצוע אחת לשנה ע"פ תקנות הפיקוח על העבודה 

השירות שלנו -> בתחום הדרכות בטיחות לעובדים

  • המצגת מועברת ע"י ממונה בטיחות בעל בקיאות חוקית וניסיון רב המשמש גם כעד מומחה בתחומו בבית משפט.

  • קביעת התכנים מתבצעת בשיתוף מול מזמין ההדרכה וכוללת: הגדרת יעדים, צרכים תרגול/ מבדק בטיחות 

  • ההדרכה מקצועית ומשתפת מידע המשפיע על רמת העניין וחיבור לתחום הנלמד בהעברת מצגת בטיחות.

כתיבת תכנית לניהול הבטיחות 

מטרת תכנית לניהול הבטיחות - "למנוע תאונות עבודה/ מחלות מקצוע, צמצום סיכונים במילוי דרישות חוק - אחת לשנה"

הראייה שלנו את החברות בהם אנו פועלים מביאה לכך שתכנית הבטיחות תהווה מסמך ישים עבורה 

  • יישום התוכנית מורגש בקרב עובדי החברה בדאגה עליהם

  • ברמה הניהולית התוכנית מתורגמת לכלכלת בטיחות וצמצום הוצאות דרך מניעה.

לחצו כאן - להמחשת סטנדרט העבודה שלנו 

הדרכות וקורסים בבטיחות

הקמת ועדת בטיחות

בהתאם לדרישת חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מפעל שמעבידים בו 25 אנשים או יותר תוקם בו ועדת בטיחות.

העובדים המשמשים כחברים בועדת הבטיחות הם נאמני בטיחות במפעל. נאמן בטיחות הוא עובד אשר עוסק בתפקיד,

נוסף לעבודתו הרגילה. 

 

השירות שלנו 

חברתנו מציעה שירות של ליווי מקצועי מנחה לוועדות בטיחות בארגון, לקידום תפיסות מקרבות להבטחת הבטיחות. חלק מההכשרות המקצועיות שאנו רכשנו - גישור ושירותי עד מומחה בבית משפט!

קשירת קשר עסקי של עם חברתנו אינה מביאה רק למילוי הוראות החוק אלא גם מאפשרת למנף אספקטים רבים בפעילות החברה.

ליווי נאמני בטיחות

נאמני הבטיחות הם גורם חשוב ביצירת אוירה ותרבות אירגונית בטיחותית, הפעלה נכונה ומינוף תפקיד זה יכולה לתרום רבות לקידום תנאי הבטיחות בארגון, נאמן בטיחות מועיל בנוכחותו לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים ומניעה של פגיעה בעבודה.​עצם ליווי וייעוץ חיצוני לעובד בבטיחות מהווה גשר מקצועי ופתרונות באופן בלתי תלוי המצמצם פערים בתפיסה מאפשר לנאמני בטיחות להצליח בתפקידם עבור הארגון .

הגדרות התפקיד בחוק ארגון הפיקוח:

1. לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם

2. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות

3. להודיע בכתב למעביד או לבא-כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר למפקח עבודה אזורי;

4. לעיין בכל פנקס, תעודה, דין-וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק;

5. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

חובת המעסיק

​המעביד חייב להקל על ועדת הבטיחות במילוי תפקידה, ואסור לו לפטר או לפגוע בתנאי עבודתו של חבר ועדה בשל פעולותיו בה. במקרה של חילוקי דעות על רקע זה ניתן לפנות לשר העבודה.

bottom of page