top of page

ניהול מעטפת ארגונית

ממונה בטיחות בעבודה – תפקיד ואחריות, ממונה בטיחות ארגוני, ממונה בטיחות לחברות, שירותי ממונה בטיחות 

חובת הפעלת מערך בטיחות בארגון

בישראל  חקיקה ותקינה על החובה להקים ולתפעל מערך בטיחות ובריאות במקומות העבודה.

בחברתנו תקבלו מידע מלא, לעמידה בכל דרישות החוק  - בהתאם לפעילות הארגונית, קשירת קשר עסקי עימנו אינה רק מביאה למילוי ההוראות. פעילותנו ממנפת אספקטים רבים מעבר לכך בפעילות החברה.

הכנת הארגון לחירום

כתיבת נהלי בטיחות

ביצוע סקרי סיכונים

תחקור תאונות עבודה

ליווי וייעוץ לועדת בטיחות

כתיבת תוכנית בטיחות שנתית

בחינת תהליכי עבודה 

 פירוט התפקידים שעליהם אמון ממונה בטיחות ארגוני 

הדרכת בטיחות שנתית ע"פ חוק

הדרכת עובדים בבטיחות הינן חובה לביצוע אחת לשנה ע"פ תקנות הפיקוח על העבודה 

השירות שלנו -> בתחום הדרכות בטיחות לעובדים

 • המצגת מועברת ע"י ממונה בטיחות בעל בקיאות חוקית וניסיון רב המשמש גם כעד מומחה בתחומו בבית משפט.

 • קביעת התכנים מתבצעת בשיתוף מול מזמין ההדרכה וכוללת: הגדרת יעדים, צרכים תרגול/ מבדק בטיחות 

 • ההדרכה מקצועית ומשתפת מידע המשפיע על רמת העניין וחיבור לתחום הנלמד בהעברת מצגת בטיחות.

כתיבת תכנית לניהול הבטיחות 

מטרת תכנית לניהול הבטיחות - "למנוע תאונות עבודה/ מחלות מקצוע, צמצום סיכונים במילוי דרישות חוק - אחת לשנה"

הראייה שלנו את החברות בהם אנו פועלים מביאה לכך שתכנית הבטיחות תהווה מסמך ישים עבורה 

 • יישום התוכנית מורגש בקרב עובדי החברה בדאגה עליהם

 • ברמה הניהולית התוכנית מתורגמת לכלכלת בטיחות וצמצום הוצאות דרך מניעה.

לחצו כאן - להמחשת סטנדרט העבודה שלנו 

ניהול מעטפת בטיחות בארגון

מעסיקים רבים אינם מודעים לחובותיהם כלפי החוק התקנות וההוראות אליהם הם נדרשים בתחום הבטיחות- 

הקמת ועדת בטיחות

בהתאם לדרישת חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מפעל שמעבידים בו 25 אנשים או יותר תוקם בו ועדת בטיחות.

העובדים המשמשים כחברים בועדת הבטיחות הם נאמני בטיחות במפעל. נאמן בטיחות הוא עובד אשר עוסק בתפקיד,

נוסף לעבודתו הרגילה. 

השירות שלנו -> 

חברתנו מציעה שירות של ליווי מקצועי מנחה לוועדות בטיחות בארגון, לקידום תפיסות מקרבות להבטחת הבטיחות. 

חלק מההכשרות המקצועיות שאנו רכשנו - גישור ושירותי עד מומחה בבית משפט!

קשירת קשר עסקי של עם חברתנו אינה מביאה רק למילוי הוראות החוק אלא גם מאפשרת למנף אספקטים רבים בפעילות החברה.

הקמת ועדת בטיחות

​נציגי העובדים ימונו על ידי ועד העובדים, ובמקום שאין בו ועד עובדים, הם יבחרו על ידי העובדים, באסיפה מיוחדת שתכונס לצורך זה בסיוע מדריך מהמוסד לבטיחות וגהות.בעת מינוי או בחירת חברים לוועדה, יש להתחשב בוותק שלהם במפעל, ובמידת הערנות וההבנה שהם מגלים לנושא הבטיחות בעבודה. הנציגים ייבחרו או ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן למנותם או לבוחרם מחדש לאחר מועד זה.עם הקמתה של ועדת הבטיחות על חבריה לבחור יושב ראש ברוב קולות. ועדת הבטיחות תמנה מזכיר שחובתו לדווח למפקח עבודה אזורי על הקמת הוועדה, על שינויים בהרכבה, ולשלוח פרוטוקול של כל ישיבה או תמציתו.

ניהול פנים ארגוני של תחום הבטיחות, עשוי לא פעם להוביל למתחי עבודה ביחס לתפישת האחריות ומידת הסמכות של העובדים בקביעת החלטות -  נוכחותו של ממונה בטיחות כגורם מלווה מקצועי חיצוני מאפשר-

Ÿ גישור על פערים ומחלוקות ארגוניות, קירוב עמדות בין בעלי תפקיד' ניסוח החלטות ברורות בבטיחות וכתיבת נהלים כהשלכה, וכן, הפקת פרוטוקול מסודר לכלל בעלי התפקידים ולהנהלת החברה על קביעות שסוכמו.

ליווי נאמני בטיחות

נאמני הבטיחות הם גורם חשוב ביצירת אוירה ותרבות אירגונית בטיחותית, הפעלה נכונה ומינוף תפקיד זה יכולה לתרום רבות לקידום תנאי הבטיחות בארגון, נאמן בטיחות מועיל בנוכחותו לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים ומניעה של פגיעה בעבודה.​עצם ליווי וייעוץ חיצוני לעובד בבטיחות מהווה גשר מקצועי ופתרונות באופן בלתי תלוי המצמצם פערים בתפיסה מאפשר לנאמני בטיחות להצליח בתפקידם עבור הארגון .

הגדרות התפקיד בחוק ארגון הפיקוח:

1. לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות ולפעול למען שיפורם

2. להדריך את העובדים ולייעץ להם בכל הנוגע לשיפור הבטיחות והגיהות

3. להודיע בכתב למעביד או לבא-כוחו על ליקויים בשטח הבטיחות והגיהות; העתק מכתב ההודעה יימסר למפקח עבודה אזורי;

4. לעיין בכל פנקס, תעודה, דין-וחשבון או כל מסמך אחר הנוגעים לבטיחות ולגיהות שחובה לנהלו, לקיימו או להגישו לפי חיקוק;

5. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.

חובותיה וסמכויותיה של ועדת הבטיחות

 • לברר סיבות ונסיבות של תאונות עבודה ולהמליץ על אמצעים למניעתן.

 • להמליץ על שיפורים בבטיחות ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.

 • לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.

 • להילוות למפקח עבודה בעת סיורו במפעל

מסקנות ועדת בטיחות

​ועדת הבטיחות רשאית להמליץ בפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים המעביד רשאי (אך אינו חייב) לנקוט באמצעים שהוועדה המליצה עליהם..

חובת המעסיק

​המעביד חייב להקל על ועדת הבטיחות במילוי תפקידה, ואסור לו לפטר או לפגוע בתנאי עבודתו של חבר ועדה בשל פעולותיו בה. במקרה של חילוקי דעות על רקע זה ניתן לפנות לשר העבודה.

 

מעבר לייצוב המערך הארגוני בבטיחות: בניהול וקיום ועדת בטיחות

תפקיד ממונה בטיחות במקום העבודה -

איתור מפגעי בטיחות וגיהות ויידוע המעסיק

 • בניית תוכנית בטיחות שנתית

 • כתיבת נהלי בטיחות למכונות ולתהליכים

 • וידוא תנאי הבטיחות ע"פ עיסוק העובדים

 • תחקור תאונות עבודה והפקת לקחים

 • הדרכה – הכנת מערך הדרכות בטיחות שנתית ווידוא יישום התוכנית על פי דרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה.

 • לפעול לקידום הבטיחות בחברה / מפעל, וכן לייעץ לתופס המקום בכל תחומי הבטיחות.

bottom of page