Firehouse Gear

הכנת תיקי שטח

הכנת תיק בטיחות אש למבנה  - תיק שטח – הוראות מכ"ר – הוראות נציב כבאות ראשי

תיק שטח הינו אוגדן בטחוני ובטיחותי של המבנה ומטרתו:

תיק השטח נדרש לעמוד בדרישות שנקבעו ע"י שירותי הכבאות  - הוראת מכ"ר 503​

לחץ להצגת - תיק שטח לדוגמה

אופרטיביות= מקצועיות

ה