top of page
Firehouse Gear

הכנת תיקי שטח

הכנת תיק בטיחות אש למבנה  - תיק שטח – הוראות מכ"ר – הוראות נציב כבאות ראשי

תיק שטח הינו אוגדן בטחוני ובטיחותי של המבנה ומטרתו:

תיק השטח נדרש לעמוד בדרישות שנקבעו ע"י שירותי הכבאות  - הוראת מכ"ר 503​

לחץ להצגת - תיק שטח לדוגמה

אופרטיביות= מקצועיות

ההיערכות והפעולה המהירה של כוחות שירותי הכבאות וההצלה מבוססת על: 

 • קבלת אינפורמציה מלאה ומקיפה על מיקום המבנה

 • זיהוי מיידי של מיקום המתחם, דרכי גישה וחדירה למבנה ואזורי פריסת חירום

 • מיקום: מפסקי חירום לכבאים, הדרנטים וברזי הסנקה הנמצאים בסמיכות למבנה

 • מיקום מערכות התגוננות והתראת האש הפנימים שבמבנה

מידע חשוב בנוגע לתיק שטח

   1. יש להגיש תוכנית בטיחות אש  קרי - את התיק שטח בפורמט אחיד הקבוע בהוראות מכ"ר

       על תיק השטח לכלול את ראשי הפרקים הבאים-

 • רקע כללי על הארגון, ונתונים כללים

 • פירוט כלל שטחי האתר, מבנה, חצרות, דרכי גישה

 • טבלאות של צוותי חירום

 • מערכות התראה וכיבוי אש - עשן ומים – עמדות כיבוי, ספרינקלרים וכדומה

 • פירוט של גורמי סיכון

 • תכניות בטיחות אש

 • נוהלי חירום ושגרה רלוונטיים

 

2. כל מבנה ע"פ סיווגו נדרש בהימצאות אמצעי הבטיחות לפי סיווגו ויש להעלותם באופן מסודר על גבי התיק שטח.  

3. כל הפריטים המתוארים בתיק השטח יסומנו על גבי תוכניות המבנה וכן, ישולבו תצלומים בגוף תיק שטח המוגש

4. תיק השטח יוגש במסמך מודפס בקלסר קשיח וכן ע"ג תקליטור.

5. תיק השטח יעודכן לפחות אחת לשנה 

תיק השטח משמש את שירותי הכבאות לטיפול באירועים - בזמן אמת

תיק השטח מאפשר להתוות מערך בטיחות אירגוני לניהול אירועים בזמן חירום

תיק שטח לדוגמא
bottom of page