top of page
באתר בנייה, ממונה בטיחות לאתר בנייה, ניהול בטיחות באתר בנייה, תוכנית לאתר בנייה, עוזר ומנהל בטיחות בטיחות, תוכנית התארגנות לאתר בנייה, תכנית התארגנות לאתר בניה, תוכנית בטיחות לדוגמא, תוכנית בטיחות לדוגמה, תוכנית בטיחות לאתר לדוגמא, תוכנית בטיחות לאתר לדוגמה,אתר בנייה תוכנית, תוכנית אתר בנייה

בטיחות באתר בנייה

ממונה בטיחות לאתר בניי

ממונה בטיחות לאתר בנייה

לפי תקנות הבטיחות בעבודה (חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו) חובת מינוי ממונה על הבטיחות חלה על כל חברה המעסיקה למעלה מחמישים עובדים, וכן כל מבצע בניה אשר מעסיק, בעצמו או באמצעות קבלי משנה, 100 עובדים ומעלה באתרי הבניה בו זמנית.
המשמעות של תקנות אלה היא שאם אתה עוסק בתחום הבניה ויש תחתיך מאה עובדים (ומעלה) אשר עובדים בו זמנית באתרי הבניה שלך, אתה מחויב להעסיק ממונה בטיחות. חובה זאת תקפה בין אם העובדים הינם עובדים ישירים שלך או מועסקים על ידי קבלני משנה.

 

פרוט האתרים שלגביהם יש לדרוש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של אתר הבניה.

באתר שמועסקים בו מעל 50 עובדים -כולל עובדי הקבלנים

באתר שגובה המבנה עולה על 50 מטר גובה סופי

באתר שבו מוצבים שני עגורני צריח ומעלה.

באתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גדרתו של מפעל תעשייתי פעיל ואין הפרדה בינו לבין החלק הפעיל של המפעל.

כל אתר אחר שנדרש לעשות כן על פי דרישת מפקח העבודה, כאשר לדעתו רמת הסיכון הצפויה

במהלך ביצוע העבודה או באחד משלביה מחייבים זאת.

 

חברתנו מציעה שירותי פיקוח עליון באתרי עבודה והשמה לעוזרי בטיחות– למידע נוסף צרו קשר

תוכנית בטיחות לאתר בנייה

תוכנית בטיחות לאתר בנייה

חובת הכנת תכנית לניהול בטיחות באתר בנייה

​אתרי הבניה להם נדרש להכין את תוכנית בטיחות לאתר:

  • אתר בו מועסקים 50 עובדים ומעלה-כולל עובדי הקבלנים .

  • אתר שגובה המבנה עולה על 25 מטר .

  • אתר בו מוצבים 2 עגורני צריח ומעלה .

  • אתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גזרת מפעל פעיל .

  • כל אתר אחר שנדרש לכל ע"י מפקח העבודה .

 

תפקידה של תוכנית בטיחות לאתר בנייה הוא למנוע סיכוני עבודה ולשפר את רמת הבטיחות באתר הבנייה.

לתוכנית אתר מבנה קבוע המסדיר באופן מפורש את אופן ההתנהלות באתר בנייה.

​​

השירות שלנו  

אנחנו מציעים תכנית בטיחות שתהווה מסמך ישים עבור החברה דרך:

מעקבי כשירות לציוד ועובדים, הכנה לחירום, קביעת צוותים שרותמים חברה לראייה אחרת משמעותית ומורגשת בקרב העובדים בדאגה עליהם ברמה הניהולית התוכנית מתורגמת לכלכלת בטיחות וצמצום הוצאות דרך תהליך של מניעה.

תוכנית בטיחות לאתר בנייה, תוכנית התארגנות אתר בנייה, ממונה בטיחות לאתר בנייה

תוכנית בטיחות לדוגמה

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

​אחריות לידיעה:

  • כתנאי למתן היתר להתחלת עבודה, רשויות מקומיות דורשות הכנת תכנית בטיחות לאתר.

  • בשטח, עובדי קבלן באתר בניה נדרשים לקיים את דרישות הבטיחות המוגדרות על ידי החוק ועל ידי מחזיק המקום.

באחריות מנהל הפרויקט לוודא קיום הדרישות על ידי הקבלנים המועסקים על ידו.

  • תוכנית הבטיחות לאתר בנייה יכולה להיות מנוסחת רק על ידי ממונה בטיחות אשר מוכשר ולו התעודות להקים תוכנית בטיחות לאתר ואושר ע"י מפקח העבודה הראשי.

הוראות החוק לנושא זה:

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג-2013 נכנסו לתוקף בתאריך 18.08.2014- התקנות החדשות קובעות 

לגבי אתרי aבניה: פרק ד': הוראות שונות - תקנה 7. תכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה. 

במקום שבו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ״ח-1988 (להלן – תקנות עבודות בנייה),

ומפקח עבודה דרש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של האתר

– יראו תכנית לניהול הבטיחות שהוכנה לאתר לפי תקנות אלה כעמידה בדרישות תקנה 166 לתקנות עבודות בנייה.

 

קבצים רלוונטים לדף זה: לצפייה בתעודת הסמכה      

עוזר בטיחות לאתר בנייה

עוזר בטיחות לאתר בנייה

מינוי עוזר בטיחות באתר בנייה

בסוף שנת 2018, אושרה בכנסת ישראל הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה(תיקון מס' 11 - הוראת שעה) התשע"ט-2018. 

חוק זה קובע כי באתרי בנייה אשר עומדים בתנאי הסף שקבע החוק, ימונה בעל תפקיד אשר ייקרא 'עוזר בטיחות.

במסגרת תפקיד זה יבצע עוזר הבטיחות ביקורת קבועה על מצב הבטיחות באתר הבנייה, שתנוהל על פי רשימת תיוג שאושרה על ידי מפקח העבודה הראשי.

מינוי בעל תפקיד ייעודי לתחום הבטיחות באתר הבנייה, יאפשר בקרה נוספת על תנאי הבטיחות הקיימים באתר הבנייה ויעזור למנוע את התרחשותן של תאונות בתחום האתר.

 

באילו אתרי בנייה נדרש למנות עוזר בטיחות?

החוק קובע כי באתר שמבוצעות בו עבודות להקמת מבנה בגובה 7 מטרים לפחות, ששטחו מעל 1000 מ"ר לפחות, יש למנות עוזר בטיחות. באתרי בנייה הנדסית אין חובה כזו, אלא אם כן מפקח עבודה איזורי דרש זאת במפורש.​​

מהי הכשרתו של עוזר הבטיחות?

עוזר הבטיחות צריך לעבור קורס בן 45 שעות במוסד הכשרה, אשר אושר על ידי מפקח עבודה ראשי. רשימת המוסדות המאושרים.​

האם עוזר בטיחות יכול להחליף את מנהל העבודה בהיעדרו?

​חד משמעית לא. כשירותו המקצועית של עוזר הבטיחות אינה מאפשרת לו למלא את תפקידו של מנהל העבודה ואין לראותו כתחליף, ולו קצר מועד, למנהל העבודה באתר.​

 

תפקידו של עוזר הבטיחות:

סעיף 25 ב לחוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11) קובע כי:

מבצע בנייה ימנה עוזר בטיחות שיסייע למנהל העבודה באתר הבנייה, ויבצע לשם כך תפקידים אלה:

1) בדיקה באתר הבנייה של התקיימות הוראות הבטיחות, לפי רשימת תיוג;

2) דיווח למנהל העבודה בעל פה ובכתב על הפרה של הוראות הבטיחות באתר הבנייה, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה;

3) הודעה לעובד באתר הבנייה כי הוא מפר הוראת בטיחות או מופרת לגביו הוראת בטיחות, סמוך ככל האפשר למועד גילויה של ההפרה.

-  עוזר בטיחות רשאי לדווח למנהל העבודה על הפרות של חיקוקים אחרים בענייני בטיחות

נוסף על הוראות הבטיחות.

- מינויו של עוזר בטיחות יירשם באופן מיידי בפנקס המפעל, וכל עוד לא נרשם המינוי לא -

ייכנס לתוקף.

-  לשם מילוי תפקידו, רשאי עוזר בטיחות לעיין בכל פנקס, תעודה, דין וחשבון או כל מסמך

אחר הנוגעים להוראות הבטיחות שחובה לנהלם, לקיימם או להגישם, לפי העניין, לפי חיקוק ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצועו

 

 

חברתנו מציעה שירותי השמה לעוזרי בטיחות וכן נוכחות של פיקוח עליון באתרי עבודה – למידע נוסף צרו קשר

bottom of page