תוכנית בטיחות לאתר בנייה, תוכנית התארגנות אתר בנייה,

ממונה בטיחות לאתר בנייה

חובת הכנת תכנית לניהול בטיחות באתר בנייה

אתרי הבניה להם נדרש להכין את תוכנית בטיחות לאתר:

  • אתר בו מועסקים 50 עובדים ומעלה-כולל עובדי הקבלנים .

  • אתר שגובה המבנה עולה על 25 מטר .

  • אתר בו מוצבים 2 עגורני צריח ומעלה .

  • אתר שהעבודה בו מתבצעת בתוך גזרת מפעל פעיל .

  • כל אתר אחר שנדרש לכל ע"י מפקח העבודה .

 

תפקידה של תוכנית בטיחות לאתר בנייה הוא למנוע סיכוני עבודה

ולשפר את רמת הבטיחות באתר הבנייה.

לתוכנית אתר מבנה קבוע המסדיר באופן מפורש את אופן ההתנהלות באתר בנייה

​​

השירות שלנו  

אנחנו מציעים תכנית בטיחות שתהווה מסמך ישים עבור החברה דרך:

מעקבי כשירות לציוד ועובדים, הכנה לחירום, קביעת צוותים שרותמים חברה לראייה אחרת משמעותית ומורגשת בקרב העובדים בדאגה עליהם ברמה הניהולית התוכנית מתורגמת לכלכלת בטיחות וצמצום הוצאות דרך תהליך של מניעה

 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

ממונה בטיחות, ממונה בטיחות בארגון, בטיחות בעבודה, יועץ בטיחות, מנהל בטיחות, 

אחריות לידיעה:

  • כתנאי למתן היתר להתחלת עבודה, רשויות מקומיות דורשות הכנת תכנית בטיחות לאתר.

  • בשטח, עובדי קבלן באתר בניה נדרשים לקיים את דרישות הבטיחות המוגדרות על ידי החוק ועל ידי מחזיק המקום.

באחריות מנהל הפרויקט לוודא קיום הדרישות על ידי הקבלנים המועסקים על ידו.

  • תוכנית הבטיחות לאתר בנייה יכולה להיות מנוסחת רק על ידי ממונה בטיחות אשר מוכשר ולו התעודות להקים תוכנית בטיחות לאתר ואושר ע"י מפקח העבודה הראשי.

הוראות החוק לנושא זה:

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות), התשע׳׳ג-2013 נכנסו לתוקף בתאריך 18.08.2014- התקנות החדשות קובעות 

לגבי אתרי בניה: פרק ד': הוראות שונות - תקנה 7. תכנית ארגון בטיחותי של אתר בנייה. 

במקום שבו חלות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ״ח-1988 (להלן – תקנות עבודות בנייה),

ומפקח עבודה דרש הכנת תכנית ארגון בטיחותי של האתר

– יראו תכנית לניהול הבטיחות שהוכנה לאתר לפי תקנות אלה כעמידה בדרישות תקנה 166 לתקנות עבודות בנייה.

קבצים רלוונטים לדף זה: לצפייה בתעודת הסמכה      

 pizanti_shmuel@bezeqint.net :כתובתנו: שקמה 8, רעות ישראל           נייד: 052-7900320          פקס: 08-9750457      דוא"ל

   ממונה בטיחות בעבודה, בטיחות בעבודה, הדרכות בטיחות,הכשרה לעבודה בגובה                                                                         © created by Hadas Pizanti Pelleg,  2019  

אנחנו זמינים גם whatsappב