top of page
Workers Wearing Helmets and Jackets

סקר סיכונים

סקר מפגעים / סקר סיכונים - סביבת עבודה בטוחה

כל חברה מחויבת בביצוע סקר סיכונים, על פי תקנות ארגון הפיקוח

על העבודה [תוכנית לניהול הבטיחות] התשע'ג 2013.

הערכות הסיכון של כלל המפגעים מרוכזות בטבלה מסכמת בארגון ומוגשות לממונה בטיחות שמבצע בחינה מקצועית של המידע. מטרת העל של כל המאמצים המושקעים בשיפור מצב הבטיחות והגיהות בארגון היא לצמצם ככל שניתן את הפגיעה בבריאות העובדים. 

הערכת הסיכון של תרחישים עבור גורמי סיכון היא תהליך הכולל 2 שלבים שאותרו על-ידי הערכת ההסתברות של: 

א. התרחשות תאונה; הערכת הנזק הצפוי כתוצאה מתאונה; או שילוב של השניים.  

ב. דירוג התרחישים או גורמי הסיכון על-פי רמת הסיכון וקביעת סדר עדיפויות לטיפול. 

מטרת ביצוע סקר סיכונים

1. הפחתת הסיכון ע"י הקטנת הסתברות להתרחשות אירוע בטיחות

2. צמצום ומניעת תאונות בעבודה והפגיעה בבריאות העובדים

3. מניעת הפרעות לפעילות שוטפת בעבודה ויצירת סביבה בטוחה


#  בכל חודש נדרש להציג בוועדת הבטיחות סטטוס טיפול במפגעים, כל מפגע שיעלה  יצטרך להיבחן ולהעלות בוועדת בטיחות ויבחנו ע"פ דירוג טבלת הסיכונים.

מטריציית טבלת סיכונים
bottom of page