top of page
Handshake

עד מומחה בבית משפט

שירותי עד מומחה בבית משפט​ בתחום הבטיחות, תחקור תאונות עבודה, ייצוג ממונה בבטיחות 

לעיתים רבות נזקק בית המשפט לעדותו וחוות דעתו של עד מומחה.

תפקידו של העד המומחה לעזור לבית המשפט, בעניינים בהם נדרשת מקצועיות מיוחדת, השכלה רלוונטית ו/או ניסיון, שאינם קיימים בידי בית המשפט.

עד מומחה, בשונה מעד רגיל, מופיע בדרך כלל לטובת אירועים שנויים במחלוקת ויכול להופיע מצד כל אחד מהמתדיינים ואף מצדו של בית המשפט עצמו. לעדותו וחוות דעתו יש משקל מכריע במתן פסק הדין.

בין התחומים המרכזיים בהם נדרשת עדות המומחים ניתן למצוא את תחום הבטיחות, הבריאות התעסוקתית והרפואה בכלל, הנדסת מבנים, חקלאות, שמאות ועוד תחומים רבים. 

לחברת שמואל פיזנטי בטיחות נסיון עתיר בתחום הבטיחות, חקירת תאונות, אירועים וניתוח תהליכי עבודה

עד מומחה בבטיחות
bottom of page